Online
kalkulátor

Všeobecné obchodní a přepravní podmínky společnosti YLP, s.r.o.

Všeobecné obchodní a přepravní podmínky platné ke dni 1.7.2017

Společnost YLP. s r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, Praha 9, PSČ 193 00, IČ: 05229081,která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 260338 (dále také jen „Společnost“) tímto prohlašuje, že věškeré činnosti a služby, poskytuje na základě platných právních předpisů v ČR a taktéž v souladu s mezinárodními smlouvami o přepravě , „ Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník je mimo jiných právních předpisů hlavním právním dokumentem, který je hlavním právním předpisem mající vztah k činnosti Společnosti. podle kterého byly Společností zpracovány „ Všeobecné obchodní podmínky přepravy „ (VOPP) Na podmínkách zpracovaných a přiložených VOPP, je možné provést změny v souladu s ustanovením Občanského zákoníku a to případě, pokud se smluvní strany smluvního ujednání na změnách dohodnou a tyto změny budou provedeny v textaci VOPP s důrazem na vyváženost smluvního ujednání . VOPP jsou po schválení smluvními stranami neměnné s tím, že se vychází ze skutečnosti, že smluvní strany předmětné VOPP sjednali svobodně, bez tísně a nátlaku s možností vznést připomínky k podmínkám při podpisu dohody o přepravě.Před­mětné VOPP se vztahují na každou přepravovanou zásilku, která bude ze strany Společnosti realizována pro klienta.

Výklad pojmů

 • „Společností“ je míněna obchodní společnost YLP. s r.o., se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, Praha 9, PSČ: 193 00, IČ: 05229081, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 260338
 • „Klientem“ se rozumí fyzická , nebo právnická osoba, které Společnost poskytuje na základě řádně přijaté písemné objednávky přepravu zásilky nebo většího objemu zásilek a to z místa počátku přepravy do místa určení . Místem počátku přepravy je rozuměno místo z kterého je zásilka odesílaná a místem určení se rozumí místo, které je specifikováno klientem kam má být zásilka (ky) doručena (ny).
 • „Odesílatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která může však může být odlišná od Klienta. S Odesílatelem a Společností není uzavřen smluvní vztah, který je uzavřen pouze mezi Společností a Klientem. Rozuměno tím, že Odesílatel není automaticky Klientem a Odesílatel je specifikován v objednávce Klienta.
 • „Místem počátku přepravy“ je myšleno místo, které je určeno ze strany Klienta a z kterého je zásilka (ky) přepravována Společností, která jednotlivé zásilky na místě počátku přepravy převzala a zahájila její přepravu do Místa určení.
 • „Místo určení“ je myšleno místo, které je určeno Klientem a kam Společnost určenou zásilku přepravuje a doručuje.
 • „Příjemcem“ jsou osoby (a) jak fyzické tak právnické ve smyslu výkladu Občanského zákoníku.
 • „Ceny služeb přepravy“ jsou myšleny ceny jednotlivých služeb vztahujících se k přepravě zásilek(ky) služeb a to podle specifikace přepravované zásilky.

Právní vztah mezi Klientem a Společností

 • Podle platné legislativy může vzniknout smlouva mezi Klientem a Společností i formou potvrzené objednávky, v které budou uvedeny veškeré náležitosti jako v případě uzavření Smlouvy. V případě potvrzené objednávky ze strany Společnosti vzniká smluvní vztah mezi Společností a Klientem a Společnost na základě předmětné objednávky zabezpečuje přepravu. Vzniká tedy povinnost Klienta uhradit Společnosti spojené náklady s přepravou zásilky klienta.
 • Všeobecně a významově se zásilkou rozumí předmět určený k přepravě dopravním prostředkem. Společnost se řídí pokyny Klienta . Klient je povinný předmětnou zásilku připravit k přepravě a to způsobem, který vyžaduje obsah zásilky, bránící poškození zásilky. V případě např. letecké přepravy zásilky klienta je klient povinný zásilku k přepravě připravit tak, aby objem a způsob zabalení zásilky splňoval požadavky kladené standardem přepravy leteckou dopravou. Podmínky řádně připravené a označené zásilky k přepravě je Klient povinen dodržet i při způsobu přepravy jinou formou ( autem, kontejnerem, lodní přepravou apod.) Společnost neodpovídá za způsob a volbu obalového materiálu zásilky, jejího zabezpečení při manipulaci.
 • Společnost vyloučí z přepravy zásilky , které je povinnost přepravovat ve speciálních obalech, jako jsou chemické látky, živé rostliny, živá zvířata apod. dále pak materiál, který je povinnost přepravovat v souladu s platnou legislativou evidenčně podchycený.
 • Klient odpovídá za to, že obsah zásilky nepatří do omezení vyhlášeného IATA, ICAO , IMDG nebo ADR či do zakázaných druhů zboží
 • Společnost neručí za obsah přepravovaných zásilek, které neodpovídají platným zákonům v ČR a EU, nebo výše uvedených omezeních. V případě, že ze strany Klienta nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je právo Společnosti přepravu zásilky odmítnout.
 • V případě že Klient , nebo Odesílatel předal k přepravě zboží, které se neshoduje s deklarovaným zbožím uvedeným v objednávce a v přepravních dokumentech Společnost tuto skutečnost zainteresovaným osobám oznámí a má právo od Smlouvy odstoupit. Náklady, které vznikly na straně Společnosti nesprávným postupem ze strany Klienta je Společnost oprávněna požadovat na Klientovi.
 • Zásilky Klientů společnost přepravuje POUZE na konkrétní adresu příjemce zásilky .
 • Klient je povinen uvést konkrétní údaje k přepravované zásilce a předat Společnosti veškeré potřebné doklady k zásilce podle všeobecně známých standardů.
 • Společnost přepravuje zásilky pouze na místa, která jsou běžně dostupná .
 • U většího objemu zásilek určených k přepravě Klientem, Společnost zabezpečuje doručení na dobírku a to za podmínek, že se Klient zaregistruje do systému Společnosti na účet společnosti, která finanční prostředky za dodanou zásilku přepošle z bankovního účtu společnosti na bankovní účet Klienta ( odesílatele ) a to v české měně. Limit finančních prostředků je dán dohodu mezi Klientem a Společností.

Zasílací a přepravní podmínky pro netříditelné zásilky do 31,5 kg, tzv.“Ekonomy re­žim“

 • Tyto podmínky jsou vázány na automaticky netříditelnou zásilku o to do hmotnosti do 31,5 kg, která z jiného důvodu nemůže být tříděna přes automatickou třídičku a je tříděna manuálně. Jedná se tedy o zásilku do 31,5 kg , „ Ekonomy režim „
 • Netříditelná zásilka, která spadá do režimu „Ekonomy“ se považuje zásilka, která může být umístěna na třídící pás v třídícím depu, respektive, která by neodpovídala, aby mohla být umístěna na třídící pás. ( např. zásilka o rozměrech 1,2 m. výšky a 1,2 m šířky )

Za zásilku, kterou není možné zaslat v režimu „Ekonomy“, se považuje:

Zásilku, kterou NENÍ MOŽNÉ zaslat v režimu Ekonomy

 • Jedná se o zásilky, které není možné umístit na třídící pás a to z důvodu, že objem zásilky je větší než 1,2m na výšku, 1,2 m na šířku. Dále se jedná o zásilku, která není řádně zabalena a uchycovací popruhy jsou volně v pohybu.
 • Za zásilku ve výše uvedeném režimu je ze strany Společnosti účtován poplatek ve výši 100,–Kč za každou jednotlivou zásilku.
 • V případě, že se bude jednat o neúspěšné doručení zásilky, tak o neúspěšnosti doručení Společnost nemá povinnost Klienta , odesílatele informovat a to z důvodu, že veškerý pohyb doručované zásilky je možno sledovat ze strany Klienta prostřednictvím internetu a to prostřednictvím webových stránek Společnosti ( www.ylp.cz )
 • Společnost v případě nedoručení zásilky tuto uskladní a to na dobu 10 dnů . Po marném uplynutí této doby bude zásilka zaslána zpět Klientovi, odesílateli.
 • Pokud Příjemce co došlo k neúspěšnému pokusu doručení Zásilky, se obrátí na Společnost s tím, že žádá o ponechání zásilky ve skladu Společnosti , je Společnost oprávněna účtovat skladovné a to 11 den od uskladnění ve výši 100,–Kč za každý započatý den.
 • V případě , že zásilka bude vyzvednuta příjemcem a to ve skladu Společnosti, je příjemci účtován poplatek ve výši 100,–Kč.
 • V případě, že převzatá zásilka nevyhovuje pravidlům Společnosti o jejím správném a řádném zabalení , nebo pokud je její objem nad 300 cm³, je Společností účtován příplatek ve výši 100,– Kč za každou jednotlivou zásilku nad uvedený objem.
 • Doba přepravy zásilky v režimu „Ekonomy“ je pouze orientační a u zásilek v režimu import se počítá od okamžiku vyzvednutí zásilky.
 • Pokud se jedná o přepravu Zásilky v režimu Ekonomy, je Klient povinen uvést v objednávce přesný počet kusů zásilky k vyzvednutí / doručení, s udáním přesné adresy, kde má být zásilka vyzvednuta / doručena s odkazem na kontaktní osobu s udáním telefonického spojení na kontaktní osobu.
 • Pokud ze strany Klienta nedojde k předání požadovaných údajů Společnosti a v důsledku toho se nepodaří Společnosti zásilku vyzvednout / doručit bude Klientovi účtován poplatek ve výši 150,– Kč za marný výjezd kurýra Společnosti. Takto je ze strany Společnosti postupováno i pro doručování zásilek v režimu Ekonomy.
 • V případě doručování zásilky v režimu Ekonomy import obdrží Klient ze strany Společnosti informace, které předá osobě, u které bude zásilka vyzvednuta. Pokud Klient této osobě tyto informace nepředá a v souvislosti s nepředáním informací dojde k marnému pokusu kurýra Společnosti o vyzvednutí zásilky, bude Klientovi ze strany Společnosti účtován poplatek 200,– Kč za marný výjezd kurýra Společnosti.
 • V případě zásilky v režimu Ekonomy, která je doručována Společností na ostrov či vyzvedávána z ostrova, účtuje Společnost Klientovi či odesílateli příplatek ve výši 500,– Kč.
 • V případě, že v objednávce k zásilce v režimu Ekonomy budou uvedeny nečitelné, neúplné, údaje, nebo chybná adresa kontaktní osoby, která bude třeba upřesnit či opravit a to za účelem vyzvednutí / doručení zásilky, účtuje si Společnost příplatek ve výši 100,– Kč.

Povinnosti Klienta

Klient se zavazuje:

V případě, že Klient se rozhodne chce využít služeb Společnosti, je povinen si objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem :

 • telefonicky s tím, že klient je seznámen se skutečností, že průběh komunikace Klienta se Společností bude nahráván a Klient s tímto souhlasí
 • elektronickou cestou ( emailem ), nebo použitím přes on – line objednávkový systém na webových stránkách Společnosti.
 • opatřit zásilku s uvedením přesné adresy místa odeslání a uvést přesnou adresu místa určení včetně čísla orientačního , popisného , popřípadě čísla evidenčního . Dále uvést v případě vícepodlažní budovy číslo bytu a podlaží.
 • v objednávce je klient povinen uvést čitelně své jméno, příjmení, přesnou adresu, telefonické spojení, popřípadě i telefonické spojení na odběratele v případě nefunkčnosti zvonku, nebo poškození jmenovky na panelu u bytového domu.
 • Klient je odpovědný za řádné zabalení zásilky, které zabezpečuje její ochranu a řádně označit příjemce s uvedením přesných údajů ( jméno, příjmení, adresy atd.)
 • v případě , že klient poruší svoji povinnost, odpovídá za případnou škodu, kterou způsobil nedodržením své povinnosti a odpovídá za škodu způsobenou Společnosti. Společnost neodpovídá za škodu na zásilce způsobenou při přepravě, nebo za nemožnost doručení.
 • Klient je povinný předat Společnosti při předání zásilky ( není-li tak učiněno dříve ) doplňující dokumenty v případě, že jsou nutné k doručení předmětné zásilky
 • Klient ( nebo jím oficiálně určena oprávněná osoba ) je povinen potvrdit předání zásilky k přepravě na přepravní list Společnosti
 • Klient je povinen poskytnout Společnosti údaje o obsahu zásilky , její povaze s tím, že obsah zásilky neporušuje žádné zákonné povinnosti, uvedené v VOPP Společnosti.
 • V případě porušení této povinnosti Klient odpovídá za případnou škodu vzniklé Společnosti.
 • V případě, že ze strany klienta nebudou Společnosti sděleny údaje o obsahu zásilky a obsah zásilky bude v rozporu s platnými zákony, nařízeními, nenese důsledky Společnost, ale Klient.
 • v případě, že zásilka předaná Klientem Společnosti z důvodu nedoručitelnosti je Klient povinen předmětnou zásilku od Společnosti převzít jako nedoručitelnou.

Podávání zásilek k přepravě

 • Zásilky k přepravě je možné realizovat i na základě objednávky ze strany klienta v které jsou uvedeny základní údaje a to jak o fyzické osoby, tak i o osoby právnické. Co se týče identifikace právnické osoby, tak postačuje v objednávce uvést IČ, podle kterého je jednoznačně patrné, že se jedná o právnickou osobu, u Klienta, který podniká na základě živnostenského zákona je taktéž uvést IČ podnikatele. V předmětné objednávce se u podnikajících osob a právnických osob vyžaduje ze strany společnosti uvést VEŠKERÉ údaje a to včetně bankovního spojení.
 • V případě změn u Klientů Společnosti je třeba uvést případné změny v údajích, které mají vliv na doručování korespondence ze strany Společnosti.

Předání zásilky :

 • převzetím zásilky zástupcem Společnosti u Klienta, nebo u odesílatele zásilky v místě sídla Klienta, nebo místě určeném Klientem
 • zásilka se vyzvedává u Klienta , nebo odesílatele na základě výše uvedených podmínek
 • údaje o hmotnosti zásilky mají pouze informativní charakter. V průběhu realizace přepravy je Společnost oprávněna na základě změření hmotnosti na certifikovaném přístroji údaje o hmotnosti upravit a tuto skutečnost sdělit Klientovi v případě, že má doměření vliv na cenu přepravy.

Přeprava a dodávání zásilek

 • samotná přeprava a dodávka jednotlivých zásilek je zabezpečována Společností, nebo jejími smluvními partnery. Za den doručení zásilky je datum převzetí ze strany příjemce. Společnost není zodpovědna za opožděné dodání zásilky v případě , že tyto byla způsobena na straně Klienta a to např. nesprávně uvedených identifikací příjemce ( viz. výše) Lhůty dodání jednotlivých zásilek podle objednávky jsou uvedeny v VOPP Společnosti. V případě zásahu vyšší moci se postupuje v souladu s ustanoveními jednotlivých právních předpisů vztahujících se k přepravě .
 • přepravní lhůty a počítání jejich běhu jsou lhůtami ( dobou ) , kdy byla ze strany Společnosti potvrzena objednávka Klienta a reálně došlo k fyzickému převzetí zásilky Společností
 • dodání zásilky ze strany Společnosti může být pozastaveno v případě nepřítomnosti příjemce, nebo z důvodu odmítnutí převzetí zásilky. V případě odmítnutí převzetí zásilky ze strany příjemce Společnost informuje Klienta o vzniklé situaci a v případě absence jiné dohody bude zásilka navrácena Klientovi s tím, že Klient je povinný uhradit poplatky za přepravu ve výši, které by byly účtovány v případě doručení
 • převzetí zásilky příjemce potvrdí svým podpisem přepravní list ( dodací) Společnosti. V případě, že zásilku nepřebírá příjemce uvedený ze strany Klienta, tak zásilku je oprávněn převzít osoba, kterou Klient zmocnil k převzetí s tím, že ze strany Společnosti budou na předmětném přepravním listu poznamenány osobní údaje zmocněné osoby. Klient bere na vědomí, že určená osoba je osobou jím určená a nelze uplatňovat případné reklamace týkající se dodaného zboží.
 • v případě vzniku pohledávky ze strany Klienta vůči Společnosti je Společnost oprávněna uplatnit zadržovací právo a o tomto právním kroku písemně informovat Klienta.

Platební podmínky přepravy

 • zákazník je povinen seznámit se s aktuálním ceníkem Společnosti, který je přístupný na webových stránkách Společnosti, popřípadě prostřednictvím přímého dotazu , popřípadě zadáním dotazu na cenu přepravy a podmínek na systému objednávek Společnosti.
 • náklady spojené s přepravou podle ceníku Společnosti, nebo na základě informací, které Klient obdržel se hradí v hotovosti na místě nakládky.
 • Lze na základě dohody hradit Společnosti formou převodu na bankovní účet Společnosti na základě vydané faktury ( platebního dokladu Splatnost faktury je stanovena do 14 dnů, respektive do data splatnosti vyznačeném na vydané faktuře Společností.
 • v případě dohody mezi Klientem a příjemcem o úhradě platby ze strany příjemce s vyznačením na přebalu zásilky – hradí příjemce – se platba uskuteční v hotovosti proti vydané zásilce. V případě odmítnutí zásilky na straně příjemce platí výše uvedené podmínky v VOPP.
 • přeprava zásilek paletovým způsobem je řešena individuálně podle uzavřené dohody mezi Klientem a Společností.

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost zásilky je výpočet, který odráží hustotu zásilky. Objemová nebo rozměrová hmotnost se vypočítá a porovná se skutečnou hmotností zásilky, aby se zjistilo, která je vyšší. Ta se pak použije při výpočtu ceny zásilky. Ceník je k dispozici na stránkách Společnosti. Počítáno v m : Délka (m) x Výška (m) x Šířka (m) x 250 kg/m3 pro ekonomické zásilky a Délka (m) x Výška (m) x Šířka (m) x 200 kg/m3 pro expresní zásilky.

Pojištění

Společností je zásilka Klienta pojištěna v souladu s podmínkami Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

Reklamace a náhrada škody

Lhůta na vyřízení reklamace ztráty zásilky, vznik poškození zásilky popřípadě dalších okolností mající souvislost s reklamačním řízením je ze strany Společnosti maximálně 30 pracovních dní od vzniku požadavku reklamace.. V případě nedodání zásilky příjemci se reklamace ze strany Společnosti řeší operativně a to do 5 dnů od zjištěné skutečnosti mající charakter reklamace.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi Společností a Klientem se řídí podle jednotlivých ustanovení Občanského zákoníku v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Veškeré případné změny v VOPP Společnost uveřejní na svých internetových stránkách a s předstihem s udáním data nových VOPP. V případě obchodních případů, který byly uzavřeny před změnou VOPP se tyto řídí podle VOPP , které byly platné v době uzavření Smlouvy o přepravě, nebo době vystavení objednávky ze strany klienta.